Skip to content

AcTRIvitat 4. Mesos i pams

Si voleu saber què són i com proposem gestionar aquestes tasques, podeu consultar aquest enllaç.

Continguts més rellevants: Estadística, recollida de dades, representació gràfica, gràfics de barres, diagrames de barres, dades, mitjana aritmètica, moda


I. Plantegem i comencem a pensar!

En quins mesos van néixer les persones del vostre entorn? I quants cm aproximadament mesura el pam de les persones del vostre entorn?

Pretenem que els infants coneguin les fases d’un estudi estadístic simple: formular-se preguntes, recollir les dades necessàries, representar-les i interpretar-les per respondre les preguntes. En aquest primer vídeo, ens centrem a recollir les dades necessàries per respondre les 2 preguntes formulades: 

  • En quins mesos van néixer les persones del vostre entorn?
  • I quants cm aproximadament mesura el pam de les persones del vostre entorn? (la mesura dels pams la demanem en arrodonida als cm per evitar l’ús dels decimals i per evitar que, llavors, la representació hagi de ser un histograma amb intervals)

D’altra banda, podem fixar-nos en com els infants anoten aquestes dades: al següent vídeo mostrarem les taules com una bona manera de ser endreçats en la recollida de dades.


II. Comprovem i seguim pensant!

Representem les dades en diagrames de barres!

Pretenem que els infants descobreixin els avantatges que té recollir les dades de manera endreçada en forma de taula. A partir d’aquí, esperem que observin i comprenguin la diferència entre dades qualitatives i quantitatives. La mesura del pam és una quantitat numèrica, així que les dades són quantitatives. En canvi, el mes de naixement no és una quantitat, així que diem que les dades són qualitatives.

D’altra banda, pretenem que els infants interioritzin que, per interpretar les dades i poder així respondre les preguntes inicials, una bona manera de fer-ho és representar-les en un gràfic de barres. A partir de l’exemple, esperem que els infants siguin capaços de representar en forma de diagrama de barres els seus resultats.


III. Reflexionem i anem més enllà!

Pretenem que els infants comprovin que, amb les dades representades gràficament, aquestes són més fàcils d’interpretar. Quan els demanem per la moda, esperem que interioritzin que aquesta fa referència a la dada més freqüent. En el cas dels mesos de naixement, els posem un exemple on hi ha un triple empat entre març, juliol i novembre perquè comprenguin que la moda pot ser més d’una. 

Després els demanem la mitjana aritmètica en el cas de la mesura dels pams, i també els posem un exemple per recordar-los que és el resultat d’ajuntar tots els resultats i dividir-los a parts iguals. 

Per últim, els plantegem un parell de preguntes interpretatives per anar més enllà:

  • Observant el gràfic sobre els mesos de naixement, creieu que podríem afirmar que al febrer no hi neix ni hi naixerà mai ningú?
  • I si observem el gràfic sobre els pams, creieu que les 10 persones a qui hem preguntat són adults? O són infants?

N’esperem respostes raonades i argumentades a partir de les connexions que puguin fer els infants amb la realitat.

Entrades recents

Subscriu-te al butlletí

Rep totes les nostres novetats i continguts exclusivament al teu correu.